ขั้นตอนการยืมเครื่องมือ/อุปกรณ์เครื่องแก้ว
   ขั้นตอนการยืมพัสดุ
   ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ
   ขั้นตอนการรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
   ขั้นตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จากสวัสดิการประกันสุขภาพ
   ขั้นตอนการขอฝึกงาน/ฝึกสหกิจ
   ขั้นตอนการขอลาออก (นิสิต)
   ขั้นตอนเบิก/ยืม ประเภท วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์
   ขั้นตอนการรับและเสนอหนังสือ
   ขั้นตอนการขอรับบริการงานช่างและซ่อมบารุง
   ขั้นตอนการขอรับคาปรึกษาทางวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร
   ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอน
   ขั้นตอนการการขอย้าย/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
   ขั้นตอนการขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียน
   ขั้นตอนการขอรับเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรข้าราชการ