ด้านการเรียนการสอน 


Q & A การสมัครเรียน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนQ: คณะ ฯ เปิดการเรียนการสอนกี่หลักสูตร อะไรบ้าง
A:  คณะ ฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 3 หลักสูตร
-    วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-    วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
-    วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชนQ: ระยะเวลาการเรียนแต่ละหลักสูตรเท่าไหร่ ?
A:  ทุกหลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี Q: ค่าเทอมแต่ละหลักสูตรเท่าไหร่ ?
A:   ค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย ดังนี้
-    สาขาวิชาสัตวศาสตร์   เทอมละ 15,000
-    สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช  เทอมละ 15,000
-    สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน   เทอมละ 15,000


Q: มหาวิทยาลัยมีหอพัก บริการหรือไม่ และอัตราค่าบริการเท่าไหร่ ?
A:   มหาวิทยาลัยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยบริการให้แก่นิสิตทุกชั้นปี  
     โดยคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคเรียนละ 2,600 บาท
     * *1 ห้อง พัก 4 คน กรณีมีเพื่อนที่มาด้วยกัน สามารถจองหอพักห้องเดียวกันได้Q: คณะ ฯ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิตหรือไม่ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ?
A:  มีทุนการศึกษา ทั้งทุนกิจกรรมเด่น เรียนดี และ ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
    นอกจากนี้ยังมีทุนจ้างงานนิสิต ของมหาลัยวิทยาด้วยQ: มีสถานที่ซื้อสำหรับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ?
A:  สำหรับของใช้ทั่วไป 
-    มีร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) บริการบริเวณหน้าหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัย
-    มีตลาดนัด ระยะห่างจากมหาลัยวิทยาลัย 5 กิโลเมตร
-    มีศูนย์การค้า โลตัส บิ๊กซี และร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ อยู่รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย
    สำหรับอาหาร 
-    มีโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตเปิดให้บริการ 2 แห่ง 
-    มีตลาดนัดถนนคนเดินตอนเย็นในมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าหอพัก
-    มีตลาดนัด ระยะห่างจากมหาลัยวิทยาลัย 5 กิโลเมตร
-    มีร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ใกล้ ๆ


Q: การเดินทาง ภายในมหาวิทยาลัย ?
A:   สามารถใช้ได้ทั้งรถจักรยาน และ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถยนต์ เพื่อเดินทางภายในและนอกมหาวิทยาลัย


Q: มีการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือไม่อย่างไร ?
A:  มีให้กู้ยืมสำหรับนิสิตทุกคน โดยสามารถทำได้ทั้ง กู้ยืมรายเก่าจากโรงเรียน หรือกู้ยืมรายใหม่
     และกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ


 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ


Q: ที่บ้านมีสวนทุเรียน จำนวน 20 ไร่ และคาดว่าจะทำเป็นสินค้าเกษตรส่งออกไปประเทศจีน จึงต้องการขอ GAP อยากจะทราบว่าที่คณะฯ มีการให้บริการตรวจปริมาณสารพิษตกค้างไหมคะ
A: คณะฯ มีบริการศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช


Q: คณะฯ มีการให้บริการคำปรึกษาวิชาการด้านการเกษตรไหมคะ เพราะที่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับสวนยางคะ จึงอยากจะขอคำปรึกษา เพื่อไปพัฒนาสวยยาง
A: คณะฯ มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านพืช และด้านสัตว์  คณะฯ ยินดีให้บริการขอให้ท่านยื่นคำขอปรึกษาได้ที่เวปไซต์ของคณะฯ หรือ   

>> รับคำปรึกษาด้านการเกษตร <<