นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
   หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2565 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
   ประกาศรายชื่อผู้ประสานงานและประธานเครือข่ายพืชกระท่อม ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน
   ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน