ติดต่อเรา


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

โทร :  074-609600 ต่อ 3101-3107 , 093-5747083

Email : tcd@tsu.ac.th