แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานพิเศษ สายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 มกราคม 2566
   แต่งตั้งคณะทำงานค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2565 (Young Agricultural Scientist Camp)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566
   แต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
   แต่งตั้งผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้อนรับเพื่อนใหม่และประชุมเชียร์สานสัมพันธ์เทคโนเทคแคร์ ประจำปีการศึกษา 2566
   แต่งตั้งคณะทำงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เกษตรมหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 (กรกฎาคม 2566)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 (สิงหาคม 2566)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 (กันยายน 2566)
   แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0406483)
   แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
   แต่งตั้งคณะทำงานค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกาาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เดือน พฤศจิกายน 2566
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 (เดือนธันวาคม 2566)