แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
   แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้รักษาการประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
   แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   แต่งตั้งที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
   แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
   แต่งตั้งคณะทำงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   แต่งตั้งคณะทำงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ One Health
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0402391)