แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ธันวาคม 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 พฤศจิกายน 2565
   แต่งตั้งพี่เลี้ยงบุคลากรแลกเปลี่ยน
   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแบบชุดวิชา
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบสัมมนาทางด้านพืชศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ฝ่ายประกวดแข่งขัน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ GLOBAL OUTREACH PROJECT PUTRA AGRICUL TURE MOBILITY 2022
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตกตะกอนด้วยการหมุนเหวี่ยง
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Compound พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Stereo พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัด pH Conductivity แบบตั้งโต๊ะ
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเลือด
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะชุดชันสูตร
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนฯ เดือน สิงหาคม 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้า งานเกษตรแฟร์ - ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565
   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน