มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การขอรับบริการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ
การขอยืม/คืนพัสดุ
ขั้นตอนการขอใช้สถานที่
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมอาคารและสถานที่
ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการขอลาออก (นิสิต)
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ กลับหน้าหลัก
    ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ไม่พบข้อมูล
-->