คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

อีเมล์ : ksurasak@tsu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3000

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-8766940

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนานิสิต

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี

อีเมล์ : benchasri@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3305

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 080-5452112

 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว

อีเมล์ : sukhuman.w@tsu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3324

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-7402858

 

หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

นางพรทิพย์  บุญจุน

อีเมล์ : peemook_peemeaw@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3107

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 086-9637160