ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.64 ถึงวันที่ 5 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตารางกิจกรรมและการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2564
 
     
 


วันที่   เวลา เรื่อง       เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบ

26  ตุลาคม  2564                        13.00 น.                         ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะเทคโนฯ          เอกสารการประชุม                                                       นางพรทิพย์  บุญจุน
20  ตุลาคม  2564                        13.00 น.                         ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ          เอกสารการประชุม                                                                           นางพรทิพย์  บุญจุน
19  ตุลาคม  2564                        12.00-13.00 น.               ขอเชิญประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่คณะเทคโนฯ        เอกสารการประชุม                                    นางพรทิพย์  บุญจุน