ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.64 ถึงวันที่ 12 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

เมนูติดต่อ สอบถาม

- ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email แผนที่ตั้ง

- ตู้รับความคิดเห็น

- ร้องเรียน

- รับคำปรึกษาทางวิชาการ

- ผังการประสานงานกรณีฉุกเฉิน

- Q&A

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนบนเว็บไซต์คณะฯ

- Web board  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- Line คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนเว็บไซต์คณะฯ

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์คณะฯ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web board และการโต้ตอบผ่านสื่อ Social ทั้งFacebook  Line อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

/

 

 

 

 

- ในวันที่ 31 มีนาคม 2564คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษพร้อมรับสมัครงาน จาก บริษัท ฟาร์เมชภาคใต้ จำกัด แนะแนวลักษณะการทำงานในสถานประกอบการ พร้อมสัมภาษณ์และคัดเลือกนิสิต ที่มีความสนใจจะร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัท ณ ห้องประชุมสภมหาวิทยาลัย

- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัทคูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิตปริญญาตรี  " Smart Driving to be Smart Farmer " รุ่นที่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 ณ วิบูลย์พันธ์ออแกนิคฟาร์ม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยชน จังหวัดพัทลุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิตปริญญาตรีได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ทักษะการขับรถไถแบบมืออาชีพและเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง และบริษัท AIS Technologyเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย "เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มติดตามและเตือนภัยการรุกล้ำน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ลงชุมชนในรายวิชา การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร ณ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านไสยาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

- ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี นำนิสิตชั้นปีที่3 สาขาสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาการทำหญ้าหมักและการทำหญ้าแห้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง อำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง

- ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 264 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย "เรื่องระบบเตือนภัยน้ำเค็ม"ณ ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- ในวันที่ 4 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นำโดย ผศ. ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ลงพื้นที่เพื่อตะลุยโจทย์วิจัย "เรื่องน้ำ" ณ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

- ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2564 - 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรม ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของคณะฯ ได้ปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่กล่าวว่า " เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตกำลังคนด้านเกษตรเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ ในระดับภูมิภาค ภายในปี 2568" โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดี กล่าวต้อนรับ และสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำกิจกรรมนิสิตระหว่างสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานของสโมสรนิสิต รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้นำนิสิตขององค์กร

- ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเสวนาหัวข้อเรื่อง "แพะหวะและการพลิกฟื้นเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรในยุค COVID-19"ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และเทศบาลตำบลควนเสาธงณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน ได้มาพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดี ได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคณะ ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะในการหาทางออกร่วมกัน

- ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้เข้าหารือแนวทางความร่วมมือ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อยกระดับการเลี้ยงแพะแบบหวะเข้าสู่มาตรฐาน GAP และฮาลาล ตลอดถึงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เทศบาลควนเสาธง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งการวิจัยและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนขอความร่วมมือ นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ทุกคน ทุกชั้นปีร่วมประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมขนขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ด้านการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จากชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการ รวมทั้งบุคลากร นิสิต และบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  ในการร่วมกันวางแผน ออกแบบการทำงาน เสนอแนะและความคิดเห็นในการดำเนินการผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ