ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.64 ถึงวันที่ 12 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต (O38)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

***************************************

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

/

 

- บุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 

- บุคลากรเข้าร่วมโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกันจัด เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

- หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ..2563-2564

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีการนำค่านิยมของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และยึดถือตามประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง