ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

/

 

- โครงสร้างองค์กรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- โครงสร้างการบริหารงานและกำกับดูแลองค์กร

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการจัดระบบการบริหารงานภายในและกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลองค์กร  

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

 ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย

ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E – mail, เบอร์ติดต่อ

/

 

- ภาพผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พร้อมเบอร์ติดต่อ e-mail

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำหนดตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยมี คณบดี รองคณบดี จำนวน 2 คน  และ หัวหน้าสำนักงาน

O3

อำนาจหน้าที่

 

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด

/

 

- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

หน้าที่เป็นไปตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชมชน คือ

1.ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมเกษตร ในระดับภูมิภาค

2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสถียรภาพทางอาชีพของชุมชนและสังคมเกษตร

3.สร้างและยกระดับผู้ประกอบการด้านการเกษตร ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศ
4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการดำรงชีวิตของสังคมเกษตรให้เป็นอยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่าและอำนาจของคณะ ซึ่งเป็นส่วนงานตามมาตรา 9 (4) ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

O4

แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

/

 

- แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.2563-2567

- แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.2564-2568

-แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ..2563

- แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ..2564

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ 5 ปี พ..2564-2568  และแผนปฏิบัติการประจำปี

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 ที่อยู่หน่วยงาน
 หมายเลขโทรศัพท์
  หมายเลขโทรสาร
  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

/

 

เมนูติดต่อ สอบถาม

- ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email แผนที่ตั้ง
- ตู้รับความคิดเห็น
- ร้องเรียน
- รับคำปรึกษาทางวิชาการ
- ผังการประสานงานกรณีฉุกเฉิน
Q&A

คณะเทคโนโลยีและการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 .บ้านพร้าว  .ป่าพะยอม จ.พัทลุง  93210 
โทร/โทรสาร 074-609605 Email  : tcd@tsu.ac.th

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

/

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

-  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติภาระหน้าที่โดยยึดถือและดำเนินการตามที่ กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  ทั้งจากกระทรวง อว.  มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องทุกภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ