ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

          ***************************************

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563

 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

/

 

- แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ..2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ..2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณพ..2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)  และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ..2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

 

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน/หน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 

/

 

- แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ..2563 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดทำแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ..2563 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)