ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18-O20)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

          ***************************************

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 

/

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2564

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาจัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2564 และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ      6 เดือน

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 

/

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2564  รอบ 6 เดือน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณแต่ละภารกิจ โดยเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะและเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

 

/

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..2563

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณแต่ละภารกิจ โดยเสนอข้อมูลผลการใช้จ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ