ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การปฏิบัติงาน (O13)
 
     

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

          ***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การปฏิบัติงาน

 

 

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

/

 

 

 

- ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน/แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ขั้นตอนการขอรับบริการ

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการตามพันธกิจต่าง ๆ โดยยึดถือตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ อีกทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี  อีกทั้งดำเนินการให้บริการตามขั้นตอนการขอรับบริการ