ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนดำเนินงาน (O10-O12)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 

 

การดำเนินงาน

 

 

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 

/

 

 

 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ..2564

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะ

O11

รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

/

 

 

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ..2564 รอบ 6 เดือน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ..2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

 

/

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563