ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.64 ถึงวันที่ 2 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
 
     

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

          ***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

/

 

-เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

-เว็บเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและเว็บเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทั้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน ทุนการศึกษา รางวัลที่ภาคภูมิใจ ฯลฯ  และข่าวประขาสัมพันธ์บางส่วนส่งไปประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ