ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การปฏิสัมพันธ์ (O8-O9)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

          ***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

 

O8

Q&A

 

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ  เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ Web board และกล่องข้อความถามตอบ

ควรระบุชื่อผู้ดูแลระบบที่สามารถให้คำตอบแก่ผู้รับบริการ

/

 

 

 เมนูติดต่อ/สอบถามบนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย

- ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email แผนที่ตั้ง

- ตู้รับความคิดเห็น

- ร้องเรียน

- รับคำปรึกษาทางวิชาการ

- ผังการประสานงานกรณีฉุกเฉิน

Q&A

เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนบนเว็บไซต์คณะฯ

Web board  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- Line คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนเว็บไซต์คณะฯ

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์คณะฯ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web board และการโต้ตอบผ่านสื่อ Social ทั้งFacebook  Line อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

O9

Social Network

 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนเว็บไซต์คณะฯ

- Line คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนเว็บไซต์คณะฯ

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ Social ทั้งFacebook  และ Line  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการ ไว้บริเวณหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย