ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

**************************************************

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

  

-เมนูติดต่อสอบถาม/บนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- สายตรงคณบดี

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาขุมชน จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับบุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามหลายช่องทาง ซึ่งเป็นการสื่อสาร ทาง

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม

 

 

-เมนูติดต่อสอบถาม/บนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- สายตรงคณบดี

เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของคณะฯ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์  เว็บเพจ  Line  สายตรงคณบดี  พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว