ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การปฏิบัติงาน (O13)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

************************************************** 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 /

 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุน

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี

ขั้นตอนการขอรับการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในดิน น้ำ และผลผลิตพืช

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ อีกทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี