ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
 
     

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

/

 

-เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ

-เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

-เว็บเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เว็บเพจคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทั้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน ทุนการศึกษา รางวัลที่ภาคภูมิใจ ฯลฯ  และข่าวประขาสัมพันธ์บางส่วนส่งไปประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ