ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)
 
     

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

        ***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

/

 

โครงสร้างองค์กรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552

และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานภายใน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E – mail, เบอร์ติดต่อ

/

 

ภาพผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พร้อมเบอร์ติดต่อ e-mail

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำหนดตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยมี คณบดี รองคณบดี จำนวน คน  และ หัวหน้าสำนักงาน

O3

อำนาจหน้าที่

 

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด

/

 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  

หน้าที่เป็นไปตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชมชน คือ

1) สร้างคนให้มีสมรรถนะสูงด้านการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรจากงานวิจัยที่บูรณาการกับชุมชน

3) สร้างสังคมภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม

4) สร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

O4

แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

/

 

-แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.ศ 2561-2565

-แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ..2562

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ..2563

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำหนดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ 5 ปี พ..2561-2565  และแผนปฏิบัติการประจำปี

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

 ที่อยู่หน่วยงาน

 หมายเลขโทรศัพท์

  หมายเลขโทรสาร

  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

/

 

- ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
- แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีและการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ .บ้านพร้าว 

.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  93210 

โทร/โทรสาร 074-609605

Email  : tcd@tsu.ac.th

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

/

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการศึกษา 

คู่มือ/ระเบียบงานวิจัย 

คู่มือ/ระเบียบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คู่มือ/ระเบียบการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPex  

ระเบียบแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ 

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติภาระหน้าที่โดยยึดถือและดำเนินการตามที่ กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  ทั้งจากกระทรวง อว.  มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องทุกภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ