ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.64 ถึงวันที่ 8 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งาน สหกิจศึกษา / ฝึกงาน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
     

 
  • ฝึกงาน
                - ปีการศึกษา  2563

                           

                - ปีการศึกษา  2564
 
  • สหกิจศึกษา


                - ปีการศึกษา  2564