ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน
 
     

" โครงการนิสิตสาขาสัตวสาสตร์ศึกษาดูงาน "

วันที่ 16 กันยายน 2563
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ ดร.วิศาล อดทน ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ สพญ.สุภาพร สมรูป อาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการฟาร์มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โรงสีศิริชัยมิตรเกษตร ศึกษาวิถีการเลี้ยงแพะ
- ฟาร์มธนากร ศึกษาการเลี้ยงแพะเนื้อ
- เจมมี่ฟาร์มแพะ ศึกษาการเลี้ยงแพะ
- จุฑาทิพย์ฟาร์ม ศึกษาการเลี้ยงเป็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- ฟาร์มกบ ศึกษาการเลี้ยงกบ
- รัชพลฟาร์ม ศึกษาการเลี้ยงและสร้างฟาร์มสุกร