ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.63 ถึงวันที่ 27 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2562
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต 

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี
ประจำการศึกษา 2562 
 
1.นางสาวกนกวรรณ ขุนฤทธิ์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
- ด้านวิชาการ : ระดับดีเยี่ยม
- ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ : ระดับดี
 
2.นางสาวจิตติมา นิลทะรัตน์
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
- ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ : ระดับดี
 
3.นางสาวนลินทิพย์ พูลนวล
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
- ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ : ระดับดี