ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] คณาจารย์ รางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี พ.ศ. 2562
 

- ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง-
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี พ.ศ. 2562

ระดับรางวัลดีเด่น (ผลงานวิจัยรับใช้สังคม)

ผลงานวิจัยเรื่อง " เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับมะนาวทางการค้า "

ระดับรางวัลดี ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์ )

ผลงานวิจัยเรื่อง " การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ การควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการปักแจกันของบัวหลวงตัดดอก พันธุ์สัตตบุษย์โดยใช้สาร 2,4-Pyridinedicarboxylic "


- รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี -

ระดับรางวัลดี
ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์ )
ผลงานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของคะน้า (Brassica alboglabra) ที่ผลิตด้วย วิธีการไฮโดรโปนิกส์ "