ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

แผนการรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  3 หลักสูตร รวมทั้งหมด 120 ที่นั่ง

 เตรียมพร้อมกันแล้วยัง น้อง ๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศจำนวนตัวเลขที่นั่ง ในการรับสมัคร TCAS ปี 2563  รับรวม 140 ที่นั่ง


(เริ่มรับสมัคร 2 ธันวาคม 62 - 17 มิถุนายน 2563)

>>>>> TCAS  รอบที่ 1 Portfolio <<<<<

**** แบบฟอร์มใบแจ้งประสงค์สมัครเพื่อคัดเลือก ****


>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด <<
 
>>> รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัครการสมัคร <<<


>>> กำหนดการของการสมัครรอบที่ 1 <<<