โครงการ TCD Smart Driving 2023

   26 มี.ค. 67  /   98

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดกิจกรรม #พัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิต
ฝึกทักษะการขับรถยนต์ พร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่
ในโครงการ "TCD Smart Driving 2023" 
 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะการขับขี่รถยนต์ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เพื่อให้นิสิตมีทักษะทางวิชาชีพหลายด้านพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา