โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

   26 มี.ค. 67  /   99

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

จัดกิจกรรมด้วยรักและผูกพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4

- ราชพฤกษ์ช่อที่ 19 -

ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์

เข้าร่วมโครงการด้วยความอบอุ่น ในวันที่25 มีนาคม 2567 ณ ห้องTCD209 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตด้วยกัน 

 ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ

“พลิกบทบาทจากผู้เรียน..ก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ” และ

“Smart Farm ทางเลือกเกษตรกรยุคไอที”

โดย คุณไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณ จากไพรวัลย์ฟาร์ม