โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาสัตวศาสตร์)

   26 มี.ค. 67  /   79

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

จัดโครงการ #ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 


เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจปศุสัตว์ และให้นิสิตเกิความสัมพันธ์อันดีต่อสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต 

 ซึ่งในโครงการมีกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน"

โดย - คุณจิรเดช สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโครงการ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

- คุณสรศักดิ์ บุญแก้ว นักวิชาการส่งเสริมอาวุโส บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

- คุณรูซานา ดะละซู ข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์

และกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อการสมัครงานและเข้ารับการสัมภาษณ์จากบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจปศุสัตว์"

โดย บริษัทฟาร์เมชภาคใต้


 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

 ณ ห้องTCD209 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง