ตัวแทนนิสิตคณะเทคโนฯ เข้าร่วม โครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 55

   8 ธ.ค. 66  /   167

 ตัวแทนนิสิตคณะเทคโนฯ เข้าร่วม " โครงการ Leadership Development Program “ รุ่นที่ 55 

----------------------------------------------

 นายพงศกร เจือบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เข้าร่วม " โครงการ Leadership Development Program “ รุ่นที่ 55  จัดขึ้นโดย สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2566

 ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญา และศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิต สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตต่างสถาบัน และเพื่อให้นิสิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ทราบถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ