ตัวแทนนิสิตคณะเทคโนฯ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมรผู้นำแห่งอนาคต

   4 ธ.ค. 66  /   163

 ตัวแทนนิสิตคณะเทคโนฯ เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมรผู้นำแห่งอนาคต" 

----------------------------------------------

นายอานัส วาแต นิสิตชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

นายอาลาดีน เขร็มกา นิสิตชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมรผู้นำแห่งอนาคต 

จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2566

 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สสม. มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ร่มเกล้า ซอย 6 แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ได้ทรัพยากรมุสลิมไทยที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้องเป็นคนดี คนเก่งในนิยามของอิสลาม ทั้งในขณะที่ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ