ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัมนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566

   3 ก.ค. 66  /   77

ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัมนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566


ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566

ณ ห้องTCD209 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเริ่มด้วย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒาชุมชน กล่าวเปิดโครงการและแนะนำคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ

และต่อด้วย ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ บรรยายหัวข้อ "แนวทางการเรียนการสอน" 

และรศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนานิสิต บรรยายหัวข้อ "กิจกรรมกับแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย" 

 พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายนิสิตที่ถูกต้อง โดยตัวแทนนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

และปิดท้ายกิจกรรมด้วยกิจกรรมประธานหลักสูตรพบนิสิต เป็นการแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร และแนะนำแผนการเรียนให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1