นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก สาขาสัตวศาสตร์

   28 เม.ย. 66  /   51

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก ของสาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


*** โดยคัดเลือกจากนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 3.25 ***