คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   28 เม.ย. 66  /   165

 เทคโน MOVE SHOOT ด้วย แผนฯ 


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาตามพันธกิจหลักของคณะฯ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะจัดทำเป็นโครงการ / กิจกรรม ประจำปี

และแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาของคณะฯ