พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

   3 เม.ย. 66   /  16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนที่ขอจบ ๓,๓๗๗ คน

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ที่มา : https://www.tsu.ac.th/home/pdetails.php?News=News&id_list=1026328&cId=1&fbclid=IwAR069TtmODWZ8Qwe013T0Zfz4SVCZokOOBUhZ-j2bbGpv5hflY1mMHMi_b8
-------------------------------
ประกาศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔