โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

   31 มี.ค. 66  /   167

 คณะเทคโนฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา่ 2565 ให้แก่ราชพฤกษ์ ช่อที่ 18 " 

 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไป ให้นิสิตสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ

และให้นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตด้วยกัน

 ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี รางวัลนิสิตขวัญใจรุ่นน้อง และคณาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พลิกบทบาทจากผู้เรียน...ก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" จากนายธนิต สมแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น ดราก้อน ฟรุ๊ต จำกัด และท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 ในสาขาเกษตรอินทรีย์ ชนิดพืช พืชผสมผสานอีกด้วย โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 90 กว่าคน ณ ห้อง TCD209 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 โดยคณะฯ ให้ความสำคัญต่อการสำเร็จการศึกษา ด้วยความภาคภูมิใจของนิสิตที่สำเร็จการศึกษานิสิตที่เป็นบัณฑิตใหม่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจสถานการณ์และมีความพร้อมย่อมได้เปรียบกว่า และจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ คณะฯ เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังมีจิตสำนึกสาธารณะในภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ