พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

   27 มี.ค. 66  /   136

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

และ เสวนาเรื่อง " บทบาทของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร " 

โดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และนายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง