กิจกรรม การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ และศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์แท้ ภายใต้ระบบ BCG จังหวัดพัทลุง

   27 มี.ค. 66  /   125

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

สถานบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ และศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์แท้ ภายใต้ระบบ BCG จังหวัดพัทลุง

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พร้อมร่วมกันปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ณ แปลงสาธิตการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ด้วยเทคโนโลยี DNA และการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกดาหลา และส้มจุกให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.การบรรยายทางวิชาการ “การปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี DNA” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ จำนวน 350 ต้น

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารพันธุกรรมมะพร้าว KU-BEDO Coconut BioBank มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. การปลูกดาหลา จำนวน 20 ต้น

4. การปลูกส้มจุก จำนวน 50 ต้น