กิจกรรม “Techno Tea Talk” 

   21 มี.ค. 66  /   132

กิจกรรม “Techno Tea Talk” 

วันที่ 21 มีนาคม 2566

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “Tea Talk” ประจำเดือนมีนาคม เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนงานภายในวิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ