โครงการศึกษาดูงาน วท.บ.สัตวศาสตร์

   13 มี.ค. 66  /   95

ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2566

อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง และ อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์

พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เข้าศึกงานดูงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด กระบี่และภูเก็ต ดังนี้

 กระบี่นกกระทา ฟาริด้าฟาร์ม จังหวัดกระบี่

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม การเลี้ยง การจัดการ และการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้า

บริษัทยูนิวานิช จำกัด จังหวัดกระบี่

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มและการสกัดน้ำมันจากเนื้อในของเมล็ดปาล์มเพื่อให้ได้กากในเมล็ดปาล์มเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แพะนม อัคระ ฟาร์มแพะนม จังหวัดภูเก็ต

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ส่วนต่างๆของฟาร์มและได้ความรู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แพะภูเก็ต,การจัดการฟาร์มและการทำนมพาสเจอร์ไรส์

เจริญโชคอำนวยฟาร์ม ควายงามกระบี่ จังหวัดกระบี่

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม พ่อแม่พันธุ์ควายสายประกวด, เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของฟาร์ม

ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางการเลี้ยงแพะครบวงจร จังหวัดกระบี่

การชำแหละซากแบบฮาลาล,วิธีการเลี้ยงแพะเนื้อและการให้อาหารผสมเองลดต้นทุน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงลักษณะงานทางด้านการเกษตร อีกทั้งได้วิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นจริงในการดำเนินงานด้านเกษตร

เปรียบเทียบกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้มาในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่นิสิตจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานรับใช้สังคมได้อย่างเหมาะสมในอนาคต