โครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 (นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ)

   9 มี.ค. 66   /  27

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตชั้นปีที่ 2

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เนื่องในโอกาสรับเสื้อวิชาชีพ ใน #โครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 

ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

 ณ ห้องTCD209 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเลือกเรียน เสริมสร้างให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความมุ่งมั่นในการเรียน