กิจกรรม

   30 พ.ค. 67  /   48

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เข้าร่วมโครงการ TSU 10 NEXT ก้าวที่ผ่านมา กับคำสัญญาในอนาคต

.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการ TSU 10 NEXT นำโดยผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณบดี และบุคคลกรของคณะ ฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต
.
TSU 10 NEXT ก้าวที่ผ่านมา กับคำสัญญาในอนาคต
ผลงาน & แผนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อน TSU ไปสู่อนาคตร่วมกัน
การนำเสนอผลงานเด่นที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคต
จาก..... รองอธิการบดีทั้ง 7 ท่าน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 15 ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงานอื่น 7 ส่วนงาน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง