ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ  " International Volunteer Community Services 2023

   7 มี.ค. 66   /  25

- นายอันอานูดีน วาฮะ -

นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

เป็นตัวแทนนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมโครงการ

 " International Volunteer Community Services 2023 "

 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566

ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศรีนาคาโมเดล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย