การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 1

   7 พ.ค. 67  /   103

การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 1
"Technology and Agricultural Innovation"
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567
ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เปิดให้ลงทะเบียนผลงานแล้ววันนี้ !!
คลิ๊ก >> https://jtai.tsu.ac.th/
 การส่งผลงาน
รับบทความฉบับเต็ม
เผยแพร่ผ่านรายงานการประชุม (Proceedings) แบบออนไลน์
หรือ ผ่านวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

 หัวข้อเสนอผลงาน 5 Session
1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมการเกษตร
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงโทร. 093-5747083
E-mail : conference.jtai2024@gmail.com