อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง                     
                                            ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
                                           โทร: 3001    E-mail: asongsang@hotmail.com 
                                          รายละเอียด CV : Thai     English  
                                                   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  
โทร: 3000 E-mail: ksurasak@tsu.ac.th                                       โทร: 3300 E-mail: adcharatt@gmail.com
รายละเอียด CV : Thai     English                                                     รายละเอียด CV : Thai     English  

 
                                                                                          
 อาจารย์ ดร.วิศาล อดทน                                                        อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
      โทร: 3301 E-mail: wisan@tsu.ac.th                                     โทร: 7002 E-mail: suksathits@hotmail.com
รายละเอียด CV : Thai     English                                            รายละเอียด CV : Thai     English  


 
                                                                                                     
 
             อาจารย์จิราพร ปานเจริญ                                                     อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป
โทร: 3301 E-mail:  noi0811@yahoo.com                            โทร: 3316 E-mail: supaporn.vet@gmail.com
รายละเอียด CV : Thai     English                                                           รายละเอียด CV : Thai     English 
 
                 
 
    
 

 

                   

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง