คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

อีเมล์ : ksurasak@scholar.tsu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3000

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-876-6940

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว

อีเมล์ : t_uraiwan@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3304

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-9655583

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว

อีเมล์ : sukhuman.w@tsu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3324

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-740 2858

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

นางพรทิพย์  บุญจุน

อีเมล์ : peemook_peemeaw@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3107

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 086 9637160

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง