หัวหน้าสำนักงาน

 

นางพรทิพย์  บุญจุน
ตำแหน่ง
  : หัวหน้าสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
 :  3107
อีเมล์
 : 
peemook_peemeaw@hotmail.com

 

 

 นางพัชรี ชุมทอง

 

 นางสาวอุไรวรรณ  เหตุทอง

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เบอร์โทรศัพท์
 :  3106
อีเมล์
 : 
 patcharee@hotmail.com

ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3105
อีเมล์
 : 
  edd.hettong@gmail.com

 

 

 

นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี

 

 นางสาวกวินธิดา  เนียมแกล้ว

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เบอร์โทรศัพท์
 :  3104
อีเมล์
 : 
  panida.s@tsu.ac.th.

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ (บริการการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์
 :  
3101
อีเมล์
 : 
 kawinthida.n@tsu.ac.th.

 

 

 

นางสาวปนัดดา อินทร์ดำ

 

 นางสาววราภรณ์  คงใหม่

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ (พัฒนานิสิต)
เบอร์โทรศัพท์
 :  
3102
อีเมล์
 : 
 panadda.i@tsu.ac.th.

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3103
อีเมล์
 : 
 waraporn.@tsu.ac.th.

 
 

 

 นางสาวจตุพร ไกรถาวร

 

 นายภาณุมาศ พฤฒิคณี

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3201
อีเมล์ : kraitavorn@gmail.com

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3201
อีเมล์ :  pruethikanee@gmail.com

 

 

 

นายยุทธนา  เอียดน้อย

 

 นายอมรศักดิ์  จริยานุกูล

ตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
 :  3201
อีเมล์ :  pandakung37@gmail.com

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ 
เบอร์โทรศัพท์
 :  
3202
อีเมล์
 : 
 puimorn_@hotmail.com

 

 

 

นางสลิตษา  จริยานุกูล

 

 นายวิฑูร  ศุภสิริพงศ์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ 
เบอร์โทรศัพท์
 :  
3202
อีเมล์
 : 
 puimorn_@hotmail.com

ตำแหน่ง  : นักวิชาการ 
เบอร์โทรศัพท์
 :  
3202
อีเมล์
 : 
 witoon_tee@hotmail.com

   

 

 นางรัชนก อ่อนแสง

 

 นายสานนท์  คงจุ้ย

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3204

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
 :  3204

 

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง