ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปริศนา  วงค์ล้อม
                        ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
                        โทร: 3316 E-mail: pri035@yahoo 
                        รายละเอียด CV : Thai     English                                                                                     

      รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                                   รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
โทร: 3305 E-mail: benchasri@gmail.com                             โทร: 3313 E-mail: samak@tsu.ac.th
      รายละเอียด CV : Thai     English                                                   รายละเอียด CV : Thai   English                                                                             

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
โทร: 3304  E-mail: t_uraiwan@hotmail.com                         โทร: 3317 E-mail: n_numkum@hotmail.com
     รายละเอียด CV : Thai     English                                                 รายละเอียด CV : Thai   English
                                                                                          
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล  หวานแก้ว                                          อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์  แช่ลิ่ม
                        โทร: 3324 E-mail: Sukhuman.w@tsu.ac.th                                  โทร : 3326  E-mail: sak-a-nan.s@tsu.ac.th
                                  รายละเอียด CV : Thai  English                                                        รายละเอียด CV : Thai  English
                
 
                                                                                                                         
 
           อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล                                                        อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
            โทร: 3205 E-mail:  saranyaphat.r@gmail.com                 โทร : 3322   E-mail : Lekbangpong04@gmail.com
   รายละเอียด CV : Thai  English                                                        รายละเอียด CV : Thai  English
                                                                                                    

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง